Vedtægter

Foreningens navn: Hornbæk Kunstnerne (CVR-nummer 34104360)

 

Vedtægter

Hornbækkunstnerne

Foreningen af kunstnere og kunsthåndværkere

§1       Foreningens navn er: ”Hornbæk- kunstnerne”  ( CVR.nr. 34104360 )

§2   Foreningens formål er at fremme kunstneres og kunsthåndværkeres vilkår i Helsingør Kommune. Dette søges realiseret ved:

 1. Kunst på Molen
 2. Mulighed for udstillinger
 3. Andre aktiviteter

§ 3.  Tegningsret: Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden/ næstformanden plus kassereren.

§ 4.  Medlemmerne: Alle kunstnere og kunsthåndværkere, der er bosiddende i Helsingør Kommune, kan optages. Hvis et medlem flytter til en anden kommune /land kan medlemskab bibeholdes. Andre med særlig tilknytning til Hornbæk kan søge optagelse ved henvendelse til bestyrelsen.

§5.  Medlemmerne: Alle kunstnere og kunsthåndværkere, der er bosiddende i Helsingør Kommune, kan optages. Hvis et medlem flytter til en anden kommune /land kan medlemskab bibeholdes. Andre med særlig tilknytning til Hornbæk kan søge optagelse ved henvendelse til bestyrelsen.

§6.  Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse på max 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Et af bestyrelsesmedlemmerne kommer fra og udpeges af Hornbæk Turistforening og et af Fonden Hornbæk Havn. Det enkelte bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§7.  Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned efter indkaldelse med 3 ugers varsel i dagspressen eller ved direkte henvendelse pr. mail.

Dagsordenen indeholder:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Arbejdsgruppe til Kunst på Molen: 2 medlemmer + 2 bestyrelsesmedlemmer
 10. Evt.

Ønsker medlemmerne særlige forslag behandlet, skal disse være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens vedtagelse sker ved almindeligt flertal, dog kræves for vedtagelse af vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som ordinær generalforsamling og skal afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer ønsker det. Generalforsamlingen er øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset fremmødet. Man kan stemme ved fuldmagt samt opstille til tillidsposter ved skriftlig tilkendegivelse.

§8.   Foreningens opløsning kan kun vedtages af ¾ af fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Denne generalforsamling træffer beslutning om anvendelsen af foreningens eventuelle aktiver, såfremt opløsning vedtages.

Vedtaget den 8/11 - 2008 og ændret på generalforsamlingen den 6 / 11 -  2017.