Vedtægter

Foreningens navn: Hornbæk Kunstnerne (CVR-nummer 34104360)

 

Vedtægter

Hornbæk Kunstnerne

Foreningen af kunstnere og kunsthåndværkere

§1       Foreningens navn er: ”Hornbæk Kunstnerne”  ( CVR.nr. 34104360 )

§2   Foreningens formål er at fremme kunstneres og kunsthåndværkeres vilkår i Helsingør Kommune. Dette søges realiseret ved:

 1. Kunst på Molen
 2. Mulighed for udstillinger
 3. Andre aktiviteter

§ 3.  Tegningsret: Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden/ næstformanden plus kassereren.

§ 4.  Medlemmerne: Alle kunstnere og kunsthåndværkere, der er bosiddende i Helsingør Kommune, kan optages. Hvis et medlem flytter til en anden kommune /land kan medlemskab bibeholdes. Andre med særlig tilknytning til Hornbæk kan søge optagelse ved henvendelse til bestyrelsen.

§5.  Foreningens regnskabsår går fra den 1/11 - 31/10. Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto i Danske Bank (Kt. 4314 nr. 3807121731) med oplysning om navn inden udgangen af januar måned. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.

§6.  Bestyrelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse på max 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Et af bestyrelsesmedlemmerne kommer fra og udpeges af Hornbæk Turistforening og et af Fonden Hornbæk Havn. Det enkelte bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

§7.  Generalforsamlingen afholdes hvert år i november måned efter indkaldelse med 3 ugers varsel i dagspressen eller ved direkte henvendelse pr. mail.

Dagsordenen indeholder:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Indkomne forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af 2 suppleanter
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Arbejdsgruppe til Kunst på Molen: 2 medlemmer + 2 bestyrelsesmedlemmer
 10. Evt.

Ønsker medlemmerne særlige forslag behandlet, skal disse være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. Generalforsamlingens vedtagelse sker ved almindeligt flertal, dog kræves for vedtagelse af vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer. Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles som ordinær generalforsamling og skal afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller ¼ af foreningens medlemmer ønsker det. Generalforsamlingen er øverste myndighed og er beslutningsdygtig uanset fremmødet. Man kan stemme ved fuldmagt samt opstille til tillidsposter ved skriftlig tilkendegivelse.

§8.   Foreningens opløsning kan kun vedtages af ¾ af fremmødte medlemmer på en generalforsamling. Denne generalforsamling træffer beslutning om anvendelsen af foreningens eventuelle aktiver, såfremt opløsning vedtages.

Vedtaget den 8/11 - 2008 og ændret på generalforsamlingen den 6 / 11 -  2017.