Hornbæk kunstnerne –
For kunstnere og kunstvenner

Har du gode ideer eller synspunkter, som du mener er værd at gå videre med, så kontakt gerne bestyrelsen – den er meget interesseret i at have en løbende dialog med medlemmerne.

Hornbæk kunstnernes generalforsamling er absolut værd at komme til, for de er både informative og så er de en god anledning til at få snakket sammen.

På siden herunder, kan du læse foreningens vedtægter.

LÆS MERE OM KUNSTNERNE

Bestyrelsen

Formand og udstillingsarrangør:
Néné von Barnekow

Næstformand og sekretær:
Hanne Odgaard Rasmussen

Kasserer:
Una Winther

Bestyrelsesmedlem:
Hanne Ekman

Bestyrelsesmedlem:
Janet Restrup Hurst

Webmaster:
Thomas Nørgaard

Revisor:
Aase Kjær

Revisorsuppleant:
Bøje Larsen


1. Suppleant:
Jan Hrasko

2. Suppleant:
Lilli Nørgaard

Vedtægter for Hornbæk kunstnerne
§1
Foreningens navn er:

"Hornbæk Kunstnerne, For kunstnere og kunstvenner" (CVR.nr. 34104360)

§2
Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme kunstneres og kunsthåndværkeres vilkår i Helsingør Kommune.

 

Dette søges realiseret ved:

  1. Kunst på Molen
  2. Mulighed for udstillinger
  3. Andre aktiviteter
§3
Tegningsret:

Foreningen forpligtes ved underskrift af formanden/ næstformanden plus kassereren.

§4
Medlemmerne:

Alle kunstnere og kunsthåndværkere i Helsingør kommune kan søge om optagelse i foreningen ved henvendelse til bestyrelsen. Henvendelsen skal indeholde fotos af egen kunst, oplysning om kunstnerisk baggrund og inspirationskilder, erfaring som kunstner og forventning til medlemskab i Hornbækkunstnerne.

Hvis et medlem flytter til en anden kommune / land kan medlemskab bibeholdes. Andre med særlig tilknytning til Hornbæk kan søge optagelse ved henvendelse til bestyrelsen.

Unge mellem 16 og 25 år kan blive medlem til halv pris. (P.t. 150 kr årligt)

Alle kunstinteresserede, bosiddende i Helsingør Kommune, kan være passivt medlem af Hornbækkunstnerne. De kan deltage i de arrangerede udflugter og museumsbesøg og deltage i generalforsamlinger – uden stemmeret. (Kontingent vedtages af bestyrelsen. P.t. 200 kr årligt.)

§5
Foreningens regnskabsår

Regnskabsår går fra den 1/11 - 31/10.
Medlemskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Kontingentet indbetales til foreningens bankkonto i Danske Bank. Reg.nr. 4314 konto.nr. 3807121731 med oplysning om navn inden udgangen af januar måned. Kun medlemmer, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen.
(Kontingent vedtages af bestyrelsen. P.t. 300,- kr. årligt)

§6
Bestyrelsen

Foreningen ledes af en bestyrelse på max 7 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Et af bestyrelsesmedlemmerne kommer fra og udpeges af Hornbæk Turistforening og et af Fonden Hornbæk Havn. Det enkelte bestyrelsesmedlem er på valg hvert andet år. Genvalg kan finde sted. Suppleanter vælges for et år ad gangen.